Projekt

Dự án Tòa nhà EURO AUTO HANOI

Thời gian: 2012
Địa chỉ: Tây Hồ - Hà Nội
               189 Nghi Tàm, Hà Nội
Sản phẩm: Cửa UPVC, cửa đi chính, cửa Balcon